Skip to main content

Herzien op 1 januari 2018. Wijzigingen voorbehouden.

Artikel 1 – Gegevens aanbieder

Mommy Measure (bedrijfsnaam Kidzovoort)
Anna van Hogendorpstraat 22
2286 XW Rijswijk
Telefoon: (+31)6 47888254
mail@mommymeasure.nl
www.mommymeasure.nl

Kamer van Koophandel: 27306927 (t.n.v. Kidzovoort)
BTW-nummer: NL001751704B50 (t.n.v. Kidzovoort)
ING bank: NL17INGB 0005329379 t.n.v. Kidzovoort Den Haag
BIC/SWIFT van ING bank: INGBNL2A

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mommy Measure en op elke tot stand gekomen order via de webwinkel van Mommy Measure en overige bestellingen tussen Mommy Measure en de klant.
 2. Door het plaatsen van een bestelling op de website van Mommy Measure geeft de klant te kennen met deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en het privacy beleid akkoord te gaan.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod van Mommy Measure is vrijblijvend. Mommy Measure is gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 2. Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. Foto’s en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen binden Mommy Measure niet.
 4. Alle beschrijvingen, specificaties en afbeeldingen in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Mommy Measure en een klant komt tot stand nadat een bestelling via de webwinkel is geplaatst, waarmee de klant deze algemene voorwaarden en het privacy beleid heeft geaccepteerd.
 2. Mommy Measure kan, binnen de wettelijke kaders, onderzoeken of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Mommy Measure is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen.
 3. Mommy Measure treft passende technische maatregelen met betrekking tot de veiligheid van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving en beveiligde betaalmogelijkheden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van Mommy Measure heeft de klant de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant.

 1. De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
 2. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Mommy Measure retourneren, conform de door Mommy Measure verstrekte instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Mommy Measure. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels de verstrekte instructies welke vermeld staan op de pakbon of het herroepingsformulier.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 3 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.
 5. De klant heeft recht op terugstorting van het volledige aankoopbedrag inclusief de bezorgkosten. Voorwaarde hierbij is dat het artikel reeds terug ontvangen is door Mommy Measure. Enkel de kosten van de terugzending komen voor rekening van de klant. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering of ruiling zullen door Mommy Measure zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald.
 6. Meer informatie rondom de procedure is te vinden op de pagina ruilen en retourneren.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:

 • In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen;
 • Artikelen met gebruikerssporen;
 • Artikelen met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen;
 • Artikelen met beschadigingen die door de koper zijn aangebracht.

Artikel 7 – Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van Mommy Measure zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend.
 3. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten. Mommy Measure is niet verplicht het artikel volgens eventuele foutieve prijzen te leveren.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL, Bancontant / Mister Cash, Sofort Banking, PayPal of overboeking.
 2. Bij betaling via iDEAL of PayPal is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling.
 3. Bij een overboeking via de bank- of girorekening van de klant kan het een paar werkdagen duren voordat de betaling bij Mommy Measure binnen is. De order wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de betaling ontvangen is. De klant moet dan dus rekening houden met een langere levertijd. De artikelen worden maximaal 5 dagen gereserveerd.
 4. Mommy Measure behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
 5. Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Mommy Measure de order goed ontvangen heeft. Soms komt een orderbevestiging terecht in de spambox en soms wordt deze tegengehouden door een spamfilter.
 6. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeld betaalgegevens onverwijld aan Mommy Measure te melden.

Artikel 9 – Levering en verzending

 1. Mommy Measure neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
 2. Mommy Measure streeft ernaar een bestelling binnen 48 uur na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van de genoemde verzendtermijn zal Mommy Measure dit zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar maken per e-mail. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijving van de termijn geeft de klant geen recht op annulering van de bestelling of schadevergoeding.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 5. Alle bestellingen gedaan bij Mommy Measure worden verzonden via PostNL.
 6. Wanneer er bij een bestelling artikelen zitten met een langere levertijd (er wordt altijd bij het artikel vermeld dat het om een nabestelling gaat), dan wordt de volledige bestelling verzonden op het moment dat deze compleet is. Op verzoek kan Mommy Measure de overige artikelen eerder verzenden, maar dan worden er voor de nalevering opnieuw verzendkosten in rekening gebracht.
 7. Indien een bestelling vertraging ondervindt of niet uitgevoerd kan worden, zal Mommy Measure het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 10 – Garantie

Mommy Measure staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Mommy Measure doet haar uiterste best privacy gegevens te beschermen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Mommy Measure daar niet aansprakelijk voor. In het privacy beleid lees je welke gegevens Mommy Measure van jou verzamelt op het moment dat je onze website gebruikt of een bestelling bij ons plaatst en waarom we deze gegevens verzamelen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Mommy Measure, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Mommy Measure om deze de kans te geven de klacht zo goed mogelijk op te lossen en indien nodig in overleg te treden met de leverancier van het artikel.
 3. In geval van een geschil of een klacht zal Mommy Measure deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Mommy Measure en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.